วีซ่าซาอุฯวีซ่าซาอุฯ

 • วีซ่าธุรกิจ (Comercial Visit Visa)

  วีซ่าธุรกิจ (Comercial Visit Visa)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (Document for Summit Visa)

  • หนังสือเชิญจากกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกรุณาส่งสำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบก่อน (Invitation Letter)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ผู้ขอวีซ่าสังกัดอยู่ต้องประทับตรารับหอการค้าไทย ถ้าบริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ต้องนำจดหมายไปรับรองที่สถานทูตที่เป็นที่ตั้งของบริษัท (Employment letter and Certificate by chamber of commerce)
  • หนังสือรับรองการเงินของบริษัทจากธนาคาร 3 เดือน (Bank Statement 3 months)
  • รูปถ่าย 2 ใบ (2 Photo)
  • พาสปอร์ต (Passport)
  • เวอร์คเพอมิต (Work Permit ) หรือ มี Resident ในไทย วีซ่า 1 ปี (Resident in Thailand ,Visa 1 years in Thailand)
   **If you don't have work permit Or Resident in Thailand , Visa 1 years in Thailand. I can't make The visa for you.**

  ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ
  ** The document does not mean that they will always receive the visa. Due to be approved visa or not depends on the decision of the Consulate

  *** ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ***
  ***Process 2-3 Days***

 • วีซ่าทำงานชั่วคราว (Work Visit Visa)

  วีซ่าทำงานชั่วคราว (Work Visit Visa)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (Document for Summit Visa)

  • หนังสือเชิญจากกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกรุณาส่งสำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบก่อน(Invitation letter)
  • ประวัติส่วนตัว (Resume or C.V.)
  • ใบประกาศนียบัตรการศึกษา หรือ ใบอบรมวิชาการต่าง ๆ (Qualification or Certificcate of Trainnig )
  • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ผู้ขอวีซ่าสังกัดอยู่ต้องประทับตรารับหอการค้าไทย ถ้าบริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ต้องนำจดหมายไปรับรองที่สถานทูตที่เป็นที่ตั้งของบริษัท
   (Employment letter and Certificate by chamber of commerce)
  • รูปถ่าย 2 ใบ (2 Photo)
  • พาสปอร์ต (Passport)
  • เวอร์คเพอมิต(Work Permit ) หรือ มี Resident ในไทย วีซ่า 1 ปี (Resident in Thailand ,Visa 1 years in Thailand)
   **If you don't have work permit Or Resident in Thailand , Visa 1 years in Thailand. I can't make The visa for you.**

  ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ
  ** The document does not mean that they will always receive the visa. Due to be approved visa or not depends on the decision of the Consulate

  *** ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ***
  ***Process 2-3 Days***

 • วีซ่าทำงาน (Work Visa)

  วีซ่าทำงาน (Work Visa)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (Document for Summit Visa)

  • หนังสือเชิญจากกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกรุณาส่งสำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบก่อน(Invitation letter)
  • ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • ใบประกาศนียบัตรการศึกษา (Qualification)
  • สัญญาการว่าจ้าง (Agreement Contract)
  • รูปถ่าย 2 ใบ (2 Photo)
  • พาสปอร์ต (Passport)
  • เวอร์คเพอมิต(Work Permit ) หรือ มี Resident ในไทย วีซ่า 1 ปี (Resident in Thailand ,Visa 1 years in Thailand)
   **If you don't have work permit Or Resident in Thailand , Visa 1 years in Thailand. I can't make The visa for you.**
  • ใบตำรวจ (NonCriminal Record from Royal Thai Police.)
  • ผลการตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านั้น (Medical Check up at Bangkok Hospital Only.)

  ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ
  ** The document does not mean that they will always receive the visa. Due to be approved visa or not depends on the decision of the Consulate

  *** ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ***
  ***Process 2-3 Days***

 • วีซ่าอิกอมะห์ (Resident)

  วีซ่าอิกอมะห์ (Resident)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (Document for Summit Visa)

  • หนังสือเชิญจากกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกรุณาส่งสำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบก่อน(Invitation letter)
  • สำเนาอิกอมะห์ผู้ขอใบเชิญ Copy of Resident in Saudi Arabia ( Iqama )
  • ใบรับรองความเป็นเครือญาติ Raletion Letter
   3.1 สำหรับผู้เป็นภรรยาใช้ใบสมรสแปลภาษาอังกฤษรับรองกระทรวงต่างประเทศ หรือ สูติบัตรแปลภาษาอังกฤษประทับตรารับรองกระทรวงต่างประเทศ
   (For wife need Marrige Certificate translate in English and certified by Thai Consulate.)
   3.2 สำหรับผู้เป็นบุตรใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรแปลภาษาอังกฤษรับรองกระทรวงต่างประเทศ
   (For son or daughter need House Registration or Birth certificate translate in English and
   3.3 สำหรับผู้เป็นพี่น้องให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้เชิญแปลภาษาอังกฤษรับรอง กระทรวงต่างประเทศ
   (For Brother or sister need House Registration and House Registration of person who invite translate in English and certified by Thai Consulate.)
  • ผลการตรวจสุขภาพ(โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น)
   (Medical Check up at Bangkok Hospital Only.)
  • รูปถ่าย 2 ใบ (2 Photo)
  • พาสปอร์ต (Passport)
  • สำเนาพาสปอร์ตของผู้ขอใบเชิญ
   (Copy passport of person who invite.)

  ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ
  ** The document does not mean that they will always receive the visa. Due to be approved visa or not depends on the decision of the Consulate

  *** ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ***
  ***Process 2-3 Days***

 • วีซ่าครอบครัว (Family Visit Visa)

  วีซ่าครอบครัว (Family Visit Visa)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (Document for Summit Visa)

  • หนังสือเชิญจากกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกรุณาส่งสำเนาเพื่อให้เราตรวจสอบก่อน(Invitation letter)
  • สำเนาอิกอมะห์ผู้ขอใบเชิญ Copy of Resident in Saudi Arabia ( Iqama )
  • ใบรับรองความเป็นเครือญาติ Raletion Letter
   3.1 สำหรับผู้เป็นภรรยาใช้ใบสมรสแปลภาษาอังกฤษรับรองกระทรวงต่างประเทศ หรือ สูติบัตรแปลภาษาอังกฤษประทับตรารับรองกระทรวงต่างประเทศ
   (For wife need Marrige Certificate translate in English and certified by Thai Consulate.)
   3.2 สำหรับผู้เป็นบุตรใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรแปลภาษาอังกฤษรับรองกระทรวงต่างประเทศ
   (For son or daughter need House Registration or Birth certificate translate in English and certified by Thai Consulate.)
   3.3 สำหรับผู้เป็นพี่น้องให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้เชิญแปลภาษาอังกฤษรับรอง กระทรวงต่างประเทศ
   (For Brother or sister need House Registration and House Registration of person who invite translate in English and certified by Thai Consulate.)
  • รูปถ่าย 2 ใบ (2 Photo)
  • พาสปอร์ต (Passport)
  • สำเนาพาสปอร์ตของผู้ขอใบเชิญ
   (Copy passport of person who invite.)

  ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ
  ** The document does not mean that they will always receive the visa. Due to be approved visa or not depends on the decision of the Consulate

  *** ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ***
  ***Process 2-3 Days***